Nahrávám obrázek...

Pravidla výtvarné soutěže

Recyklované pohádky » Pravidla výtvarné soutěže

1. Organizátor

Organizátorem a vyhlašovatelem výtvarné soutěže „Recyklované pohádky“ je Recyklohraní, o.p.s., IČ: 24787701, se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00.

2. Pro koho je soutěž určena

Do soutěže se mohou přihlásit žáci základních škol, studenti středních škol z celé ČR a ve speciální kategorii se soutěže mohou zúčastnit i pedagogové působící na tomto typu škol.

3. Průběh a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá prostřednictvím internetové stránky www.recyklovanepohadky.cz , a to v období od 8. 4. – 20. 6. 2013. Je rozdělena do 3 fází:

 • a) Přihlašování výtvarných prací do soutěže: od 8. 4. do 20. 5. 2013 včetně.
 • b) Hlasování: od 21. 5. do 15. 6. 2013 včetně.
 • c) Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční dne 20. 6. 2013.
4. Téma soutěže

Výtvarné zpracování představ o dění v Recyklovaných pohádkách. Důležitým prvkem by mělo být třídění a recyklace odpadů, zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení.

5. Forma a velikost
 • a) Elektronické verze výsledných prací se vkládají do soutěžní aplikace na www.recyklovanepohadky.cz . Velikost obrázků musí být max. 3 MB.
 • b) Obrázky vkládejte ve formátu *.jpg.
 • c) Název každého obrázku musí obsahovat jméno soutěžícího a IČ školy, kterou navštěvuje nebo kde působí jako pedagog.
6. Přihlášení do soutěže (soutěžící)
 • a) Podmínkou účasti v soutěži je vložení soutěžní práce se všemi náležitostmi na stránky www.recyklovanepohadky.cz .
 • b) Každý soutěžící může vložit max. 1 obrázek.
 • c) Podmínkou účasti v soutěži je dále registrace soutěžícího (žák, student i pedagog) na stránkách www.recyklovanepohadky.cz, kde musí být řádně vyplněn online registrační formulář. Do formuláře soutěžící uvede své jméno, příjmení, věk, kategorie soutěžícího (žák, student, pedagog), email svůj nebo zákonného zástupce či pedagoga, který soutěžícímu s vkládáním pomáhá, název a IČ ZŠ či SŠ, kterou navštěvuje nebo kde vyučuje, a krátký popis obrázku (např. krátkou Recyklovanou pohádku vhodnou k obrázku).
 • d) Po správném vyplnění elektronického registračního formuláře bude soutěžícímu zaslán potvrzovací email na emailovou adresu uvedenou ve formuláři. V něm musí soutěžící stvrdit svou účast kliknutím na odkaz. Teprve kliknutím na odkaz je registrace kompletní.
 • e) Registrací soutěžící vyslovuje svůj souhlas s pravidly soutěže a potvrzuje, že obrázky vložené do soutěže jsou jeho vlastní, jejich použití není v rozporu s autorskými právy a souhlasí s jejich umístěním na stránkách www.recyklovanepohadky.cz a zároveň na stránky www.recyklohrani.cz a www.facebook.com/recyklohrani.
 • f) Nezletilý soutěžící svou registrací zároveň potvrzuje, že s podmínkami soutěže seznámil své zákonné zástupce a že tito souhlasí s bodem 11 pravidel soutěže.
7. Důvody pro vyloučení ze soutěže (vyřazení obrázku)
 • a) Neoznačení výtvarného díla jménem a příjmením a IČ školy.
 • b) Obrázek, který nesouvisí se zadaným tématem.
 • c) Nedodržení termínu pro vkládání soutěžní práce.
8. Pravidla hlasování (hlasující)

Hlasující

 • a) Hlasovat může kdokoliv na stránce www.recyklovanepohadky.cz nebo prostřednictvím Facebook aplikace "Recyklované pohádky".
 • b) Každý hlasující bude moci v průběhu hlasování udělit jednotlivým obrázkům na základě sympatie svůj hlas. Hlasující mohou konkrétnímu vybranému soutěžícímu/obrázku dát maximálně jeden hlas 1 x za 24 hodin.
 • c) Hlasující nesmí zakládat nové neexistující profily, kterými by mohl v rozporu s pravidly udělovat soutěžícím nové hlasy; v takovém případě budou všechny jimi udělené hlasy neplatné.
 • d) Z jedné IP adresy je možné hlasovat 3x za 24 hodin.
 • Hlasování

 • Hlasování bude přístupné po celou dobu vyhrazenou pro hlasování, viz bod 3.
9. Vyhlášení výsledků
 • a) Výsledky soutěže budou uveřejněny dne 20. 6. 2013.
 • b) Výherci budou kontaktováni napřímo nebo prostřednictvím základní/střední školy.
 • c) Ze všech soutěžících v kategorii žák/student bude vybráno 10 výherců (1. až 10. místo), jež obdrží v průběhu hlasování nejvyšší počet hlasů. V případě nerozhodného počtu hlasů soutěžících má přednost ten, který získal větší počet unikátních hlasů. V kategorii pedagog bude vybrán 1 výherce, a to ten, který v dané kategorii obdrží v průběhu hlasování nejvyšší počet hlasů.
 • d) Seznam výherců bude uveřejněn na internetových stránkách www.recyklovanepohadky.cz , www.recyklohrani.cz , www.facebook.com/recyklohrani
 • e) Výtvarné práce dětí, které se při soutěži umístí na prvním až desátém místě, i vítězná práce z kategorie pedagogů budou využity jako ilustrace k publikaci Recyklované pohádky, do které příběhy sepisují známé osobnosti veřejného života. Účastník soutěže souhlasí s tím, že svou práci bezplatně poskytne do publikace Recyklované pohádky v případě, že se umístí na prvním až desátém místě v kategorii žák/student, příp. na prvním místě v kategorii pedagog.
10. Výhry
11. Ochrana osobních údajů

Zákonný zástupce dává Recyklohraní o.p.s tj. organizátorovi soutěže, jako správci osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte v rozsahu jméno, příjmení, věk, popřípadě dalších údajů, které organizátorovi soutěže byly sděleny v souvislosti s účastí dítěte na výtvarné soutěži. Zákonný zástupce dítěte souhlasí též s tím, aby osobní údaje dítěte mohl organizátor soutěže použít i pro další případné marketingové účely, a to až na dobu 5 let. Zákonný zástupce dítěte též souhlasí se  zveřejněním osobních údajů dítěte ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech organizátora soutěže, v tiskových materiálech, dalších komunikačních mediích a na webové stránce organizátora soutěže. Zákonný zástupce dítěte rovněž souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem soutěže.

12. Závěrečná ustanovení
 • a) Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na změny v průběhu soutěže a právo předčasného ukončení soutěže.
 • b) Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
 • b) Účastník soutěže bere na vědomí, že na poskytnutí ceny není právní nárok.

V Praze dne 2. 4. 2013
Mgr. Ilona Johnová Koukalová
Ředitelka Recyklohraní, o.p.s.